سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

رزین های صنعت دیسپرس کننده

رزین های صنعت دیسپرس کننده
رزین های این گروه، بر پایه ی پلی کربوکسیلیک بوده و کاربردهای بسیار وسیع و متنوعی در صنایع تصفیه آب، کاشی و سرامیک، محصولات بهداشتی، شوینده ها و ... دارند. این محصولات با جرم ملکولی های متفاوت به صورت اسیدی و یا نمک های مختلف (سدیم، آمونیوم و پتاسیم) تولید می گردند تا پاسخگوی نیازهای متفاوت در صنعت باشند.

DN-156

هموپلیمر اکریلیک

pH:  7-8

Mw:  5000

Solid (% ±1):  30

Neutralizing Salt:  N

DM-40

کوپلیمرهای آکرولیک

pH:  7-8

Mw:  65000-75000

Solid (% ±1):  40

Neutralizing Salt:  S

DN-700

اکریلیک سولفونه شده

pH:  7-8

Mw:  4500

Solid (% ±1):  40

Neutralizing Salt:  N

DA-700

اکریلیک سولفونه شده

pH:  1-2

Mw:  4500

Solid (% ±1):  40

Neutralizing Salt:  A

D-700

اکریلیک سولفونه شده

pH:  3-4

Mw:  4500

Solid (% ±1):  40

Neutralizing Salt:  S

DT-4

کوپلیمرهای آکرولیک

pH:  6-8

Mw:  7000

Solid (% ±1):  40

Neutralizing Salt:  S

DT-3

کوپلیمرهای آکرولیک

pH:  6-8

Mw:  70000

Solid (% ±1):  30

Neutralizing Salt:  S

DN-400

کوپلیمرهای آکرولیک

pH:  7-8

Mw:  3500-4000

Solid (% ±1):  30

Neutralizing Salt:  N

DA-400

کوپلیمرهای آکرولیک

pH:  2-3

Mw:  3500-4000

Solid (% ±1):  30

Neutralizing Salt:  A

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (22 )