• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

گواهی نامه ISO9001:2015

عضویت در انجمن تحقیق و توسعه

عضویت در انجمن صنایع چرم ایران

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)