• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

استفاده از رزین های سیماب رزین در پوشش های چرم

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)