• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همراه همیشگی سیماب رزین( قسمت دوم )

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)