• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

درزگیر و عایق دو جزئی

R-1015

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0

R-3020

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  4000-7000

MFFT (°C):  0

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)