• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

قدک کفش

PS-2

pH:  8-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  <30

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (1 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)