• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

منعقدکننده

NF-6

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  5000-10000

MFFT (°C):  δ

PMW-600

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  10-12

Viscosity (cP):  ≤2000

MFFT (°C):  δ

PM-667

pH:  2-3

MFFT (°C):  δ

Viscosity (cP):  3000-6000

Solid Content (±1%):  9-11

PM-600

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  6000-13000

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)