• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پوشش قوطی کنسرو

S-60

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  300-800

MFFT (°C):  0>

NC-017

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤70

MFFT (°C):  0>

P-145

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

J-4035

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤1000

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)