• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب روکش محافظ

TC-432

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  51

Viscosity (cP):  <400

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب روکش محافظ

TC-104

pH:  2-3

MFFT (°C):  <1

Solid Content (±1%):  48

Viscosity (cP):  ≤1000

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)