• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب لمینیت

TC-195

Solid Content (±1%):  43

TC-130

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)