• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

کاشی و سرامیک

DN-156

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  1200-1600

DN-700

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤1000

M.W:  4500

DA-700

pH:  1-2

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  <400

M.W:  4500

D-700

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤800

M.W:  4500

DN-400

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  100-300

M.W:  3500-4000

DA-400

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  100-300

M.W:  3500-4000

D-400

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤100

M.W:  3500-4000

DN-200

pH:  5-6

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤1000

M.W:  5000

DA-200

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  <400

M.W:  5000

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (18 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)