پراکنه های غیر یونی

ساختار پلي يورتانهاي توزيع شده در آب

ساختار پلي يورتانهاي توزيع شده در آب

۲۴ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پلي يورتانهـاي توزيع شـده در آب از دو بخش اصلي تشـكيل ميشـوند: بدنـه اصلي زنجيـر پلي يورتان وامولسـيون كننده. امولسيـون كننــده ها، مـواد آبدوسـت و پليمرهايـي دومحيـط دوســت (Amphiphilic)مثـل پلـي يورتـانهــاي پيونــدزده شــده (Grafted) هستنــد و موجب پايداري توزيع پلي يورتـان درآب ميشـوند. اجـزاي سـخت ...

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 17:00
یک شنبه
8:00 تا 17:00
دو شنبه
8:00 تا 17:00
سه شنبه
8:00 تا 17:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل