سیماب رزین، تولید کننده اکریلیک پایه آب

رزین های صنعت کاغذ

رزین های صنعت کاغذ
در صنعت کاغذ محصولات شرکت سیماب رزین، در مراحل تولید و تکمیل انواع کاغذ، کاغذ کاربن لس، کاغذ دیواری، همچنین آهار لووردراپه به کار برده می شوند.

R-803

اکریلیک خالص

pH:  8-10

MFFT (°C):  +8

Tg(°C):  +14

Solid (% ±1):  35

SH-305

استایرن اکریلیک

pH:  4-5

MFFT (°C):  +20

Tg(°C):  +22

Solid (% ±1):  50

SH-306

استایرن اکریلیک

pH:  2-4

MFFT (°C):  +18

Tg(°C):  +22

Solid (% ±1):  50

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (3 )