ایمیل‌های سیماب رزین

فروش و بازاریابی

نام
سمت
ایمیل
خانم مهندس رجایی
مدیر فروش
s.rajaie@simabresin.com
آقای مهندس اوهانیان
مهندس فروش صنایع رنگ و ساختمان،صنعت شوینده
a.ohanian@simabresin.com
خانم مهندس فرخنده‌نیا
مهندس فروش صنایع نساجی، منسوج نبافته و چاپ
h.farkhondehnia@Simabresin.com
خانم مهندس موسوی
مهندس فروش صنایع چسب و کاغذ
h.mousavi@simabresin.com
آقای مهندس بیژنی
مهندس فروش آمایش آب
m.bijani@simabresin.com

صادرات و بازاریابی

نام
سمت
ایمیل
خانم مهندس اربابیان
مدیر صادرات و بازاریابی
b.arbabian@simabresin.com
خانم مهندس یزدانی
مهندس فروش صادراتی و بازاریابی
f.yazdani@simabresin.com

تجارت و بازرگانی

نام
سمت
ایمیل
خانم مهندس راستگو
مدیر تجارت و بازرگانی
t.rastgoo@simabresin.com