فرصت های شغلی باز سیماب رزین

موقعیت‌های شغلی باز شرکت سیماب رزین

مهندس فروش

مهندس فروش وظيفه كلي استمرار روند فروش، بررسي بازار، تهيه گزارش از وضعيت اعتباري مشتريان، نظارت بر سهم بازار شركت و رقباي مستقيم، ارائه خدمات مشاوره بازرگاني و فنی به مديريت فروش و پاسخگويي به مسائل فني مشتریان شركت را بر عهده دارد.