• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)
تکنولوژی فلوکینگ(بخش پایانی)

تکنولوژی فلوکینگ(بخش پایانی)

الیاف مورد استفاده در فلوک احساس نهایی فلوک روی پارچه ارتباط نزدیکی با اندازه الیاف و روش استفاده شده برای […]


ادامه مطلب
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)