سیماب رزین

ضد رسوب

ضد رسوب

وجود ترکیبات یونی یا نمک‌های مختلف در سیستم‌های آبی، باعث تشکیل رسوب در این سیستم‌ها می‌شود. نمک‌های کربنات و سولفات مربوط به یون‌های کلسیم، منیزیم، باریم و استرانسیوم، مهم‌ترین نمک‌هایی هستند که در سیستم‌های آبی وجود دارند. تشكيل رسوب باعث مسدود شدن مسیر جریان یا سطح ممبران‌ها، کاهش دبي جريان، اختلال در تبادل حرارتي و کاهش بازدهي و تضعیف عملکرد تاسیسات شده و مشکلات زیادی را در سیستم ایجاد می‌کند. برای پیشگیری از این مشکلات و جلوگیری از تشکیل رسوب، از مواد ضدرسوب استفاده می‌شود.