• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

افزودنی و غلظت دهنده

TH-40

پلی یورتان

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  10

Viscosity (cP):  ≤1500

MFFT (°C):  δ

TH-132

اکریلیک خالص

pH:  2-4

Solid Content (±1%):  29

Viscosity (cP):  <50

MFFT (°C):  <1

D-200

هموپلیمر اکریلیک

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤800

M.W:  5000

D-135

هموپلیمر اکریلیک

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  <400

M.W:  30000

TH-121

اکریلیک خالص

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

TH-110

اکریلیک خالص

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  28

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

TH-95

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  15-40

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (7 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)