• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

دیسپرس کننده ها

D-200

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤800

M.W:  5000

D-135

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  <400

M.W:  30000

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)