سیماب رزین

درزگیر و پوشش قوطی

درزگیر و پوشش قوطی

این گروه از محصولات رزین های مناسبی جهت پوشش دهی سطح داخل و خارج قوطی می باشد.