سیماب رزین

مایع آبندی قوطی

مایع آبندی قوطی

این گروه ( مایع آبندی قوطی ) از محصولات رزین های مناسبی جهت پوشش دهی سطح داخل و خارج قوطی می باشد.