• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

رنگ هنری

R-4255C

استایرن اکریلیک

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  48-50

Viscosity (cP):  1500-2000

MFFT (°C):  +20

R-3020

استایرن اکریلیک

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  4000-7000

MFFT (°C):  0

R-84

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  4000-8000

MFFT (°C):  +8

R-83

اکریلیک خالص

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  +8

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)