سیماب رزین

لاک و پوشش روی فلز

لاک و پوشش روی فلز

از این رزین به عنوان لاک شفاف برای فلز و همچنین اختلاط با دیسپرسیون های پلی یورتانی برای بهینه سازی خواص مکانیکی پوشش ها و آستری فلزی استفاده میشود.