• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

صنعت شوینده

DM-40

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  1500-2500

M.W:  65000-75000

DT-4

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤4000

M.W:  7000

DT-3

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤1000

M.W:  70000

OP

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  +2

TH-121

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (5 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)