سیماب رزین

صنعت شوینده

صنعت شوینده

رزین های اکریلیک پایه آب در صنعت شوینده می تواند به عنوان دیسپرسانت ها و یا غلظت دهنده در تولید محصولات شوینده مورد استفاده قرار گیرد. با به کارگیری دیسپرسانت ها در کنار زئولیت ، نیاز به فسفات ها به عنوان دیسپرس‌کننده‌ی معدنی که خطرات زیست محیطی به همراه دارد کاهش می یابد. علاوه بر سازگاری با محیط زیست ، ثابت شده است که پلی اکریلیک اسیدها از نظر سم شناسی بی خطر و  هیچ اثر سمی از کوپلیمر با جرم مولکولی بالا در آزمایشات حاد و مزمن بر روی موجودات مختلف آبزی مشاهده نشده است.