• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

محصولات با کاربری خاص

محصولات با کاربری خاص
گروه محصولات ویژه ی سیماب رزین، جهت کاربردهای خاص در صنایع گوناگون مانند: مواد شوینده، ساخت قدک کفش، ساختمان، بسته بندی کنسرو و قوطی و ... تولید و استفاده می گردند.

S-60

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  300-800

MFFT (°C):  0>

TC-130

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  <1

NC-017

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤70

MFFT (°C):  0>

P-145

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

PS-2

pH:  8-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  <30

MFFT (°C):  δ

J-4035

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤1000

MFFT (°C):  δ

NF-6

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  5000-10000

MFFT (°C):  δ

OP

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  +2

PMW-600

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  10-12

Viscosity (cP):  ≤2000

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (9 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)