• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پشت پوش کننده

OP

اکریلیک خالص

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  +2

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (1 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)