رزین های صنعت کاغذ

رزین های صنعت کاغذ

در صنعت کاغذ محصولات شرکت سیماب رزین، در مراحل تولید و تکمیل انواع کاغذ، کاغذ کاربن لس، کاغذ دیواری، همچنین آهار لووردراپه به کار برده می شوند.
رزین های صنعت کاغذ