• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

رزین های صنعت کاغذ

رزین های صنعت کاغذ
در صنعت کاغذ محصولات شرکت سیماب رزین، در مراحل تولید و تکمیل انواع کاغذ، کاغذ کاربن لس، کاغذ دیواری، همچنین آهار لووردراپه به کار برده می شوند.

NS-87

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤500

MFFT (°C):  +8

R-4410

pH:  6-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  1000-2000

MFFT (°C):  +22

R-4030

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  >20

R-803

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  4000-6000

MFFT (°C):  +8

SH-305

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  300-900

MFFT (°C):  +20

SH-306

pH:  2-4

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  10-100

MFFT (°C):  +18

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (6 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)