• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پوشش کاغذ

NS-87

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤500

MFFT (°C):  +8

SH-305

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  300-900

MFFT (°C):  +20

SH-306

pH:  2-4

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  10-100

MFFT (°C):  +18

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (3 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)