• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

تکمیل پارچه

VC-128H

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  <500

MFFT (°C):  +30

NC-245

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤1500

MFFT (°C):  0<

NA-606

اکریلیک خالص

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  21

Viscosity (cP):  ≤50

MFFT (°C):  +18

NS-220

استایرن اکریلیک

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  400-700

MFFT (°C):  +7

VC-1207

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  22

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  +30

VC-146

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤ 200

MFFT (°C):  -5

VC-128

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  20-150

MFFT (°C):  +30

VC-127

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  20-150

MFFT (°C):  +30

NC-1017

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤70

MFFT (°C):  -5

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (18 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)