سیماب رزین

فلوک

فلوک

چاپ فلوک پاشش الیاف مویی شکل که درازی آنها درحدود 1 میلیمتر هستند به روی کار است بگونه ای که نتیجه کار شبیه پارچه مخمل میگردد. برخورد الیاف به چسب (رزین) روی کار باعث فرورفتن و چسبیدن الیاف در داخل رزین شده و پس از خشک شدن رزین ، ظاهری مانند تکه ای از پارچه مخمل پیدا می کند.