• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

فلوک

U-906

استایرن اکریلیک

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

NC-245

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤1500

MFFT (°C):  0<

U-96

استایرن اکریلیک

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

NC-218

وینیل اکریلیک

pH:  2-4

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  10-200

MFFT (°C):  +22

NC-034

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  -5

NC-017

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤70

MFFT (°C):  0>

NA-143

اکریلیک خالص

pH:  8-9

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤50

MFFT (°C):  0>

NA-65

اکریلیک خالص

pH:  4-7

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

NA-58

اکریلیک خالص

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0>

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (9 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)