• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

موکت داخل خودرو

VC-128H

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  <500

MFFT (°C):  +30

VC-128

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  20-150

MFFT (°C):  +30

VC-127

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  20-150

MFFT (°C):  +30

NA-100

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  10-100

MFFT (°C):  +22

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)