• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چمن مصنوعی

NA-138

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  δ

NA-65

pH:  4-7

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

NA-58

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0>

R-4255

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)