• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چاپ و بسته بندی

TC-195

Solid Content (±1%):  43

TC-432

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  51

Viscosity (cP):  <400

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب روکش محافظ

TC-122

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  800-1200

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب بسته بندی, چسب لیبل

D-420

pH:  7-9

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  500-1000

M.W:  20000-30000

TC-345

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب سرد بند

D-419

pH:  7-9

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  1500-5000

M.W:  500000

کاربرد:  دیسپرس‌کننده‌ی چاپ

TC-120

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  52

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  0>

TC-130

pH:  4-5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  <1

MT

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (14 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)