سیماب رزین
صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همراه همیشگی سیماب رزین( قسمت دوم )

صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همراه همیشگی سیماب رزین( قسمت دوم )

به این مقاله امتیاز بدهید!