• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

صحبت های جناب آقای دکتر خراسانی استاد گرانقدر دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر_کبیر و همراه همیشگی سیماب رزین

انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)