• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پوشش نما مینرال

R-4255C

استایرن اکریلیک

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  48-50

Viscosity (cP):  1500-2000

MFFT (°C):  +20

R-7225

استایرن اکریلیک

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  500-1200

MFFT (°C):  >20

R-5050

استایرن اکریلیک

pH:  7-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  >20

R-4255

استایرن اکریلیک

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

R-4410

استایرن اکریلیک

pH:  6-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  1000-2000

MFFT (°C):  +22

R-4030

استایرن اکریلیک

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  >20

R-3020

استایرن اکریلیک

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  4000-7000

MFFT (°C):  0

R-83

اکریلیک خالص

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  +8

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (8 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی

ارتباط با کارشناسان شرکت سیماب رزین

شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)