• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب کاشی

R-4410

pH:  6-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  1000-2000

MFFT (°C):  +22

TC-109

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  59

Viscosity (cP):  3000-4000

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)