سیماب رزین

دیسپرسانت

دیسپرسانت

با مصرف دیسپرسانت های سیماب رزین ، از رشد کرسیتال املاح بر روی لباس جلوگیری و سبب حفظ لطافت و عدم سفیدک می شوند. بهبود خواص پودر، افزایش چسبندگی ذرات پودر و بهبود حلالیت پودر از جمله دیگر ویژگی های این رزین ها  می باشد.