• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پدهای سلولزی

R-4410

pH:  6-9

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  1000-2000

MFFT (°C):  +22

R-4030

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  >20

R-803

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  4000-6000

MFFT (°C):  +8

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (3 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)