• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چاپ پیگمنت

U-906

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

T-36

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  <50

MFFT (°C):  0

کاربرد:  چاپ پیگمنت

U-96

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

MT

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0>

T-34

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  ≤50

MFFT (°C):  0

P-145

pH:  3-5

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  20-100

MFFT (°C):  0>

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (6 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)