• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

پشت چسبدار کردن فوم

TC-283

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  3000-5000

MFFT (°C):  <1

TC-133

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  52

Viscosity (cP):  300-1000

MFFT (°C):  <1

TC-131

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0

TC-284

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  5000-6000

MFFT (°C):  <1

TC-283C

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  5000-6000

MFFT (°C):  <1

TC-283B

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  3000-5000

MFFT (°C):  <1

TC-105

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  65

Viscosity (cP):  1000-5000

MFFT (°C):  <1

TC-109

pH:  6-8

Solid Content (±1%):  59

Viscosity (cP):  3000-4000

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (8 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)