سیماکریل®  PMFبه منظور استفاده در فرآیند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و منعقد سازی ذرات جامد معلق و کلویید ها در سیستم تصفیه پساب های صنعتی به کار می رود.

دسته بندی ها
کاربرد
منعقدکننده
صنعت هدف
محصولات با کاربری خاص

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
Solid Content (±1%)
Viscosity (cP)
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
Emulsifying System
Density (Wet Polymer, g/cm3)
ترکیب
5-7
5
6000-12000
δ
C
δ
A
1.040
اکریلیک خالص