Simpiu PUD-1500

محصول سیمپیو® PUD-1500 از مقاومت عالی ثبات سایشی خشک و مقاومت متوسط ثبات سایشی تر برخوردار است. همچنین پرکنندگی و چسبندگی مطلوب این محصول از ویژگی‌های دیگر آن به‌شمار می‌رود. علاوه‌براین، این محصول دارای انعطاف فراوان در برابر تغییر شکل خواهد بود.

مشخصات

کاربرد

نگه داری

مزایا

pH
MFFT (°C)
Type of Polymer
Film Character
8-10
0>
NC
MS