سیماب رزین
تاثیر کراسلینکر زینک استات بر چسبندگی سطحی، دگرچسبی و هم‌چسبی

تاثیر کراسلینکر زینک استات بر چسبندگی سطحی، دگرچسبی و هم‌چسبی

چسبهای فشارحساس حاوی گروههای کربوکسیلیک اسید میتوانند با تشکیل باند یونی با یونهای دو ظرفیتی و سه ظرفیتی غیرآلی کراسلینک شوند. نحوه ی تشکیل پیوند عرضی پلیمر حاوی کربوکسیلیک اسید با زینک استات توسط رابطه ی زیر نشان داده شده است:

2polymer—COOH + Zn (OOCCH3)2 ———-> Polymer—–COO—-Zn—–OOC—–Polymer + 2CH3COOH

تاثیر کراسلینکر زینک استات بر خواص نهایی چسب فشار حساس در شکل 1 نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت زینک استات خواص چسبندگی سطحی و دگر چسبی کاهش می یابد اما خواص هم چسبی به میزان چشمگیری افزایش پیدا میکند.

444

شکل 1: خواص نهایی چسب فشار حساس در حضور غلظتهای مختلف از زینک استات

تاثیر پلی کربودیمین بر هم چسبی

گریدهای مختلفی از پلی کربودیمین چند عاملی در صنعت پوشش مورد استفاده قرار میگیرد که معمولا به صورت مواد فعال دیسپرس شده در آب با درصد جامد 50 درصد عرضه می‌شوند. واکنش کراسلینک شدن از طریق گروه کربوکسیلیک اسید و کربودیمید و تشکیل گروه آسیلوریا انجام می‌شود. سازوکار این واکنش در شکل 2 نشان داده شده است.

55

شکل 2: واکنش گروه کربوکسیلیک اسید با گروه کربودیمید

گزارشها حاکی از آن است که حضور گروه های کربودیمید باعث افزایش میزان همچسبی محصول نهایی میشود.

تاثیر آمینو رزین بر خواص چسبندگی سطحی، دگرچسبی و همچسبی چسبهای فشار حساس

آمینورزینهای مختلفی مانند ملامین-فرمالدهید، بنزوگوآنامین، گلیسولوریل و اوره رزین به در دماهای بین 100 تا 150 درجه ساتیگراد به عنوان عامل کراسلینکر در چسبهای فشار حساس مورد استفاده قرار میگیرند. شیمی این دسته از مواد بسیار پیچیده است و تنها به یک نوع خاص از مواد ملامین فرمالدهید در این قسمت پرداخته می‌شود. نوع تجاری ملامین-فرمالدهید معمولا بصورت یک مایع ویسکوز زردرنگ با درصد جامد 85 تا 100 عرضه می‌شود. واکنش ملامین فرمالدهید با گروه کربوکسیلیک اسید در شکل 3 نشان داده شده است.

66

شکل3: واکنش میان ملامین فرمالدهید و گروه کربوکسیلیک اسید

 

گردآورنده: دکتر شمیم روشن- شرکت سیماب رزین

 

بخوانید: ایجاد اتصالات عرضی – بخش 2

3.6/5 - (5 امتیاز)