سیماب رزین
چسب

چسب

چسب معمولا یک ماده پلیمری است که بین دو صفحه جامد اعمال می شود و پیوندی با قدرت همچسبی و دگرچسبی مناسب تشکیل می دهند. اکثر چسب ها رفتار ویسکوالاستیک از خود نشان می دهند.

رئولوژی چسبهاو مشخصات ویسکوالاستیک آنها میتواند به عنوان معیاری از چسبندگی استفاده شود. با اعمال دامنه های کوتاه از فرکانس، استرس برشی متناسب با کرنش برشی که یک شرط لازم برای ویسکو الاستیک خطی است ایجاد میشود. در ویسکوالاستيك خطي، مدول دینامیک (G (ω)) نسبت تنش برشی به کرنش برشی است و مستقل از دامنه برشی است. مدول دینامیک می تواند به مدول الاستیک (ذخیره)( ‘ G) و مدول ویسکوز(اتلاف) (“G)تقسیم شود. نسبت “G به G برابر با تانژانت زاویه فاز بین آنها است:

tan δ = G”/ G’

توانایی تشکیل پیوند و مقاومت در برابر جدایش از زیرآیند تعیین می کند که یک چسب فشار حساس مناسب چه مصارفی است.روبش فرکانس یک راه مناسب برای مشخص کردن رفتار پیوند و جدایش یک چسب فشار حساس است.

ارتباط پارامترهای ویسکوالاستیک با خواص چسب فشار حساس

 

بخوانید: جوهرهای چاپ اکریلیک پایه آب

 

مترجم: شمیم روشن- شرکت سیماب رزین

Reference: Fred A. Mazzeo, Characterization of Pressure Sensitive Adhesives by Rheology, TA Instruments, 109 Lukens Drive, New Castle DE, USA

به این مقاله امتیاز بدهید!