• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

آب بند بتن

R-1015

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0

R-4255

pH:  9-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (2 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)