• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

لیبل های کاغذی

لیبل های کاغذی
سیماب رزین با تمرکز بر روی شیمی چسبها و کاربرد نهایی ، چسبهای فشارحساس مورد استفاده در صنعت تولید برچسب را ارائه کرده است. ویژگی های بارز محصولات پرکاربرد سیماب رزین در این صنعت، عبارتند از: فیلم شفاف و یکنواخت، انرژی سطحی پایین، قابلیت تماس با مواد غذایی و دوام چسبندگی عالی.

TC-122

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  800-1200

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب بسته بندی, چسب لیبل

TC-120

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  52

Viscosity (cP):  500-1500

MFFT (°C):  0>

TC-112H

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  1000-2000

MFFT (°C):  <1

TC-112

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  50-150

MFFT (°C):  <1

TC-103H

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  55

Viscosity (cP):  3500-4000

MFFT (°C):  <1

TC-103

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  55

Viscosity (cP):  ≤500

MFFT (°C):  <1

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (6 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)