سیماب رزین

لیبل های کاغذی

لیبل های کاغذی

سیماب رزین با تمرکز بر روی شیمی چسبها و کاربرد نهایی ، چسبهای فشارحساس مورد استفاده در صنعت تولید برچسب را ارائه کرده است. ویژگی های بارز محصولات پرکاربرد سیماب رزین در این صنعت، عبارتند از: فیلم شفاف و یکنواخت، انرژی سطحی پایین، قابلیت تماس با مواد غذایی و دوام چسبندگی عالی.
لیبل های کاغذی