سیماب رزین

روانساز کاشی و سرامیک

روانساز کاشی و سرامیک

برای تنظیم ویسکوزیته و رئولوژی دوغاب سرامیک استفاده می گردد.