• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

دباغی مجدد

PN-703

pH:  4-7

Solid Content (±1%):  6-6.5

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

PN-704

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  5-20

MFFT (°C):  δ

R-157

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  1000-5000

MFFT (°C):  δ

RW

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  29-31

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (4 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)