• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

آمایش آب

D-700

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤800

M.W:  4500

DN-200

pH:  5-6

Solid Content (±1%):  34

Viscosity (cP):  ≤1000

M.W:  5000

DA-200

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  <400

M.W:  5000

D-200

pH:  6-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤800

M.W:  5000

D-156

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  300-600

M.W:  5000

PMF

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  5

Viscosity (cP):  6000-12000

MFFT (°C):  δ

PM-667

pH:  2-3

MFFT (°C):  δ

Viscosity (cP):  3000-6000

Solid Content (±1%):  9-11

PM-600

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  15

Viscosity (cP):  6000-13000

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (8 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)